İnsan Kaynakları Sistemleri

Günümüzde sadece bordro, özlük işleri gibi personel yönetimi işleri kapsamından, çalışanları en önemli kaynak olarak gören, onların memnuniyetini ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunan İnsan Kaynakları Yönetimine geçiş gittikçe hızlanmaktadır.Bu değişimin sağlıklı yaşanabilmesi için hem çok iyi bir planlama ve uygulama, hem de çalışanların aktif katılımı gerekmektedir.Çünkü işlenen kaynak insandır ve onların davranış biçimleri, ilişkileri ve kültürel değerleri önem kazanmaktadır.Bu subjektif değerleri ölçümlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve yeniden yapılandırmak kolay bir çalışma değildir.İş, insan ve organizasyon uzayında doğru ve etkin kararlar verebilmek için çağdaş ve sistematik yaklaşım ve modellere gereksinim vardır.Sözkonusu uzayda karşımıza çıkan ve çözüm bekleyen konular aşağıda belirtilmiştir:

 • Organizasyon yapısının ve yönetim şeklinin oluşturulması
 • Misyon ve Vizyon doğrultusunda şirketin kültürel değerlerinin belirlenmesi
 • Şirketin temel yetkililerinini belirlenmesi
 • İş tanımlarının ve profillerinin (spesifikasyonlarının oluşturulması)
 • İnsangücü Planlama
 • İş süreçlerinin analizi ve yeniden yapılandırılması
 • İşe alma ve yerleştirilme (Etkin seçme-yerleştirme sistemlerinin tasarımı, Seçme ve terfi kararları için ölçme-değerlendirme merkezi (assessment center) uygulamalarının yapılması, Adayların yetkinlikler bazında değerlendirilmesi, oryantasyon yönetimi)
 • Performans yönetimi (Etkin performans değerlendirme sistemi kurulması, bu sistemin eğitim-gelişim, ücretlendirme, yedekleme sistemlerine entegrasyonunun sağlanması)
 • Eğitim ve gelişim gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Kariyer Yönetimi (kariyer gelişim planlarının hazırlanması)
 • Motivasyon yönetimi
 • Öneri Sistemi
 • Taktir-Tanıma Sistemi
 • İş Değerlendirme Sistemi
 • Ücret yönetimi (İş, Performans ve Kıdeme dayalı ücret sistemleri, Piyasa Ücret Etütleri)
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği, sosyal haklar yönetimi
 • İşçi-İşveren İlişkileri
 • Ergonomi

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir