Osmanlı’da Aile Yapısı

Osmanlı İmparatorluğu‘nda millet sistemi ön plandaydı. Ermeni, Rus, Arap aileleri arasında bir farklılık söz konusu değildi. Ayrı milletler arasında benzer özellikler görülmekteydi.

Millet sistemi dini bir aidiyeti ifade etmektedir. Hangi dine mensupsanız o dinin aidiyetlerine sahip olursunuz. Ermeni, Rum gibi milletlerin kendilerine ait kiliseleri vardı. Ve ayrıca özel hukuk kurallarına da sahiplerdi. Müslüman için şeriat, Ortodoks için Fener Rum patrikhaneleri, Yahudi için hahamlık söz konusuydu. İnsanlar bu olgulara göre hareket ederlerdi.

Osmanlı'da Aile Yapısı

Osmanlının en küçük birimi mahalleydi. Mahallelerde dini farklılıklar vardı. Müslüman mahallelerde cami imamları etkin rol oynuyordu. En etkin ve güvenilir insanlar imamlar olarak görülüyordu. Dini kurumlar sosyal hayatı sağlıyorlardı. Muhtarlıklarda bu gücü paylaşıyorlardı.

Osmanlı ailesinde etkin sınıf ulemalardan oluşuyordu. Etkin kurum olarak görülüyordu. Ulemalar kendi otoritelerini üretiyorlardı. Osmanlı toplumunda aile, babaya, büyük babaya, akraba çevresine ve mensup olunan cemaate karşı sorumludur. Bu nedenle gayrimüslimler arasındaki din değiştirme ve mezhep değiştirme gibi olaylar toplu halde olurdu. Toplu halde geçilme söz konusuydu.

İnsanlar hangi görüşte olursa olsun cenazeleri kaldırılırdı. Cenaze namazları kılınırdı. Kişinin yaşam tarzına ve düşüncelerine saygı gösterilirdi. Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu bir devlet yapısına sahipti. Topraklarında yaşayan herkesin huzurunu sağlardı. Kimseye zorla baskı yapılmazdı. Şeri ve örfi hukuk kurallarına göre ülkeyi yönetmeye çalışırlardı. Osmanlı Devletinde herkes din hürriyetine sahipti. Kimsenin dinine, ibadetine karışılmazdı. Herkesin kendilerine göre ibadethaneleri vardı.

Osmanlı Devletinde mahallelerde sınıf farklılıkları göz edilmezdi. Bir paşanın konağının karşısında bir katibin evi bulunabilirdi. Her gün birbirleriyle karşılaşırlar ve statü farklılıklarına rağmen konuşurlardı. Bunlar sorun olmazdı. Osmanlı’da bir aristokratik sınıf yoktu. Yöneten ve yönetilenler vardı.

Osmanlı ailesinde zina yoktur. Anne ve babası ölmüş insanlar olabilirdi. Bunlarda en yakın akrabalarının yanına giderler ve onlarla beraber yaşarlardı. Osmanlı’da aile kavramı oldukça önemliydi. Herkes birbirinin hakkını gözetirdi. Muhtaçlara hissettirilmeden yardım eli uzatılırdı. Osmanlı ailesi çok geniş bir kitleye sahip topluluklardan oluşmaktaydı. Herkesin sosyal hakları sağlanırdı. Ayrımcılık yapılmadan millet olmanın, ümmet olmanın huzuru yaşanırdı.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir